Thread Rating:
  • 12 Vote(s) - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SIAPA SYAIKH ABDUL QADIR JAELANI..???
#1

Pernah mendengar nama Syaikh Abdul Qadir Jaelani disebut2..??

tentu pernah..

bahkan org yg berdoa dengan perantaraan beliau ataupun berdoa kepada beliau tidak sedikit..

mau tahu lebih lanjut ttg beliau..??
dan apakah sudah benar berdoa dengan perantaraan beliau atau kepada beliau..??

mari kita berdiskusi..

1. Nama Beliau

Nama lbeliau adalah Ja'far bin Tsa'lab bin Ja'far bin Ali bin Muthahhar bin
Naufal Al Adfawi. Seoarang 'ulama bermadzhab Syafi'I yang tinggal di
Baghdad.2. Kelahiran dan wafatnya beliau
Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H di
Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di dalam kitab Ad Durarul
Kaminah, biografi nomor 1452.

Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syeikh Abdul Qadir Al Jailani lahir pada
tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga dengan Kailan. Sehingga
diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al
Jiliy. (Biaografi beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail 'Ala Thabaqil
Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Buku ini
belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Beliau wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi'ul
Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.


3. Masa muda beliau

Beliau meninggalkan tanah kelahiran, dan merantau ke Baghdad pada saat
beliau masih muda. Di Baghdad belajar kepada beberapa orang ulama' seperti
Ibnu Aqil, Abul Khatthat, Abul Husein Al Farra' dan juga Abu Sa'ad Al
Muharrimi. Beliau belajar sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga
perbedaan-perbedaan pendapat para ulama'. Suatu ketika Abu Sa'ad Al
Mukharrimi membangun sekolah kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul
Azaj. Pengelolaan sekolah ini diserahkan sepenuhnya kepada Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh.
Bermukim disana sambil memberikan nasehat kepada orang-orang yang ada
tersebut. Banyak sudah orang yang bertaubat demi mendengar nasehat beliau.
Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah beliau.
Sehingga sekolah itu tidak kuat menampungnya. Maka, diadakan perluasan


4. Murid-murid beliau

Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama' terkenal. Seperti Al Hafidz
Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Juga
Syeikh Qudamah penyusun kitab figh terkenal Al Mughni.5. Perkataan ulama tentang beliau

Syeikh Ibnu Qudamah rahimahullah ketika ditanya tentang Syeikh Abdul Qadir,
beliau menjawab, " kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa
kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian
terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk
menyalakan lampu buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat
fardhu." Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama satu bulan
sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani sampai beliau meninggal dunia. (Siyar A'lamin Nubala
XX/442).

Beliau adalah seorang 'alim. Beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalan Salafush
Shalih. Dikenal banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi banyak (pula) orang
yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa
kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, "thariqah" yang berbeda
dengan jalan Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya. Diantaranya dapat
diketahui dari perkataan Imam Ibnu Rajab, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh banyak para
syeikh, baik 'ulama dan para ahli zuhud. Beliau banyak memiliki keutamaan
dan karamah.

Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri' Abul Hasan Asy
Syathnufi Al Mishri (Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir Al
Lakh-mi Asy Syath-Nufi. Lahir di Kairo tahun 640 H, meninggal tahun 713 H.
Dia dituduh berdusta dan tidak bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani)
mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh
dan besar (kebohongannya ).

Cukuplah seorang itu berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar.
Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi
hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku tidak
meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah
mansyhur dan terkenal dari selain kitab ini.


Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal.
Juga terdapat perkara-perkara yang jauh ( dari agama dan akal ), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak berbatas.
(Seperti kisah Syeikh Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah mati, dan sebagainya.) semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah. Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja'far Al Adfwi
(Nama lengkapnya ialah Ja'far bin Tsa'lab bin Ja'far bin Ali bin
Muthahhar bin Naufal Al Adfawi. Seoarang 'ulama bermadzhab Syafi'i.
Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun
685 H. Wafat tahun 748 H di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di
dalam kitan Ad Durarul Kaminah, biografi nomor 1452.) telah menyebutkan,
bahwa Asy Syath-nufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang
diriwayatkannya dalam kitab ini."
(Dinukil dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509,
karya Syeikh Abdul Qadir bin Habibullah
As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa'dah 1415 H / 8 April 1995 M.).

Imam Ibnu Rajab juga berkata, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
rahimahullah memiliki yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah,
takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki
kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal. Beliau juga
mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara
yang berkaitan dengan nasehat dari majelis-majelis beliau. Dalam
masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah.
Beliau membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah."

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam kitabnya, Al Ghunyah, " Dia (
Allah ) di arah atas, berada diatas 'arsyNya, meliputi seluruh kerajaanNya.
IlmuNya meliputi segala sesuatu." Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan
hadist-hadist, lalu berkata " Sepantasnya menetapkan sifat istiwa' ( Allah
berada diatas 'arsyNya ) tanpa takwil ( menyimpangkan kepada makna lain ).
Dan hal itu merupakan istiwa' dzat Allah diatas arsys." (At Tashawwuf Fii
Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 515). Ali bin Idris pernah bertanya kepada
Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, " Wahai tuanku, apakah Allah memiliki wali (
kekasih ) yang tidak berada di atas aqidah ( Imam ) Ahmad bin Hambal?" Maka
beliau menjawab, " Tidak pernah ada dan tidak akan ada."( At Tashawwuf Fii
Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 516).

Perkataan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani tersebut juga dinukilkan oleh
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al Istiqamah I/86. Semua itu
menunjukkan kelurusan aqidahnya dan penghormatan beliau terhadap manhaj
Ahlus Sunnah.

Sam'ani berkata, " Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah penduduk kota
Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab
ini pada masa hidup beliau."

Imam Adz Dzahabi menyebutkan biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam
Siyar A'lamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syeikh sebagai berikut,"Lebih
dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus
ribu orang telah bertaubat."

Imam Adz Dzahabi menukilkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan
Syeikh Abdul Qadir yang aneh-aneh sehingga memberikan kesan seakan-akan
bekiau mengetahui hal-hal yang ghaib. Kemudian mengakhiri perkataan, "
Intinya Syeikh Abdul Qadir memiliki kedudukan yang agung. Tetapi terdapat
kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya dan Allah menjanjikan (
ampunan atas kesalahan-kesalahan orang beriman ).

Namun sebagian perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau."( Siyar XX/451 ).
Imam Adz Dzahabi juga berkata, " Tidak ada seorangpun para kibar masyasyeikh
yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syeikh
Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak diantara riwayat-riwayat itu yang tidak
benar bahkan ada yang mustahil terjadi ".


Syeikh Rabi' bin Hadi Al Madkhali berkata dalam kitabnya, Al Haddul Fashil,
hal.136, " Aku telah mendapatkan aqidah beliau ( Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani ) didalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah. (Lihat kitab Al-Ghunyah
I/83-94) Maka aku mengetahui bahwa dia sebagai seorang Ahlus Sunnah.

Beliaumenetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas
manhaj Ahlus Sunnah. Beliau juga membantah kelompok-kelompok Syi'ah, Rafidhah,
Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya dengan manhaj Ahlus Sunnah."
(At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul
Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II, 8 Dzulqa'dah
1415 H / 8 April 1995 M.).

Inilah tentang beliau secara ringkas. Seorang 'alim Ahlus Sunnah, tetapi
banyak orang yang menyanjung dan membuat kedustaan atas nama beliau.
Sedangkan beliau berlepas diri dari semua kebohongan itu. Wallahu a'lam
bishshawwab.


6. Kesimpulan

Kesimpulannya beliau adalah seorang 'ulama besar. Apabila sekarang ini
banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya, maka suatu
kewajaran. Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan
derajat beliau di atas Rasulullah shollallahu'alaihi wasalam, maka hal ini
merupakan kekeliruan. Karena Rasulullah shollallahu 'alaihi wasalam adalah
rasul yang paling mulia diantara para nabi dan rasul. Derajatnya tidak akan
terkalahkan disisi Allah oleh manusia manapun.

Adapun sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
sebagai wasilah ( perantara ) dalam do'a mereka. Berkeyakinan bahwa do'a
seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaranya. Ini
juga merupakan kesesatan.

Menjadikan orang yang meningal sebagai perantara, maka tidak ada syari'atnya dan ini diharamkan. Apalagi kalau ada orang yang berdo'a kepada beliau.
Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do'a merupakan salah satu bentuk ibadah
yang tidak diberikan kepada selain Allah.
Allah melarang mahluknya berdo'a kepada selain Allah,

Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah.
Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya
Disamping ( menyembah ) Allah.
( QS. Al-Jin : 18 )

Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memperlakukan para
'ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah
ditetapkan syari'ah.

Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita
sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini.
Wallahu a'lam bishshawab
Reply
#2
jadi inget waktu smp, pernah ikut "silat"
ada jurus yg pake "mantra2"
"bla bla bla ..... Syeikh Abdul Qadir Jaelani ....bla bla bla"

Cry Cry Crynice post uda
Top
Reply
#3
sukron kang..

kl bgt apa hukumnya kang.. yg mengkhuskan doa utk dia.. pdhl tdk diajarkan.. dan setau saya doa khususon itu ga ada deh... mohon diperjelas .. apa bisa termasuk bid'ah??
Reply
#4
(12-02-2009, 01:44 PM)badrun Wrote: sukron kang..

kl bgt apa hukumnya kang.. yg mengkhuskan doa utk dia.. pdhl tdk diajarkan.. dan setau saya doa khususon itu ga ada deh... mohon diperjelas .. apa bisa termasuk bid'ah??


disini perlu dipisahkan kang..

mendoakan beliau, berdoa dengan perantaraan beliau, dan berdoa kepada beliau

1. mendoakan beliau sudah sgt jelas dibolehkan, sebagaimana kita mendoakan saudara sesama muslim, apalagi seorang ulama sekaliber beliau, dengan memanggilnya Rahimahullah (semoga Allah merahmatinya) pun sebenarnya kita sdh mendoakan beliau

bahkan dalam al qur'an pun ada ayat yg mengisyaratkan utkl mendoakan org lain seiman :

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." (Nuh :28)


2. berdoa dengan perantaraan beliau
Disinilah letak bid'ah itu, kang..tawassul (berdoa dengan perantara) kepada org lain, hanya boleh dilakukan dengan syarat : "org itu shaleh dan masih hidup dan tidak menjadikan dzat org itu sebagai perantara, melainkan karena amalnya"....
seperti biasanya kita berkata .."doain saya ya ustadz, biar cepat nikah.." Smile
apabila orgnya sdh mati, dan kita beroda kepadanya, apalagi sampai menyembah kuburannya....itulah kesesatannya
penjelasan lebih lanjut butuh thread tersendiri..


3. berdoa kepada beliau
barang siapa yg mengatakan bahwa boleh berdoa kepada syaikh abdul kadir jaelani, maka saya berlepas diri darinya, karena itu adalah kesyirikan besar..

"Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." (maryam : 48)


“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah neraka”. (Al-Maidah 72)


demikian, kang..
Reply
#5
tp penggunaan kata khususon itu yg pernh saya lihat sering kali terucap waktu tahlil, atau pengajian. yg dulu pernha saya alami waktu di jogja sana, krn kebtulan banyak kejawen ya.. tp utk saya pribadi aga terdngar asing, dgn penggunanaa kata khususon.. krn kl mau khususon knp ga sekalian MUHAMMAD SAW aja.. dan jujur dalam setiap, saya ulangi dalam setiap bentuk pengajian,, sering saya mendengar kalimat itu.. kan jadi stengah wajib neh...

apa bukan termasuk menambahkan-nambahkan sesuatu yg tdk diajarkan dalam aagama??
Reply
#6
ikut nimbrung ya bung elang....
kalo gak berkenan cukup ini saja komen dari ana, tapi kalo masih berkenan kita sama2 diskusi krn hal tawassul ini sdh jadi pembahasan umum juga di tengah muslimin. ada yang menolaknya tapi banyak yang melakukannya.

mengenai tawassul ini, tak ada perbedaan dari yg hidup dan yg mati dalam memberi manfaat kecuali dengan izin Allah, orang yg hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dgn izin Allah, dan orang yg sudah mati pun bukan mustahil memberi manfaat bila dikehendaki Allah karena penafian kekuasaan Allah atas orang yg mati adalah kekufuran yg jelas.


mohon maaf sebelumnya, sesuai kadar yang ana pahami aja.
Reply
#7
he..he..he...kang ito numpang juga ah......ada yang bisa mastikan itu ijin Allah atau tidak(jangan-jangan JIN)....pribadi ya kang! silakan mau diikutin atau tidak, kl berdoa sy hanya berpegang teguh dengan Mukadimah Al-Quran ( AL FAATIHAH:5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, isi surah-nya simple tapi banyak mengandung arti.........Smile
Reply
#8
(12-02-2009, 07:32 PM)ito_aries Wrote: ikut nimbrung ya bung elang....
kalo gak berkenan cukup ini saja komen dari ana, tapi kalo masih berkenan kita sama2 diskusi krn hal tawassul ini sdh jadi pembahasan umum juga di tengah muslimin. ada yang menolaknya tapi banyak yang melakukannya.

mengenai tawassul ini, tak ada perbedaan dari yg hidup dan yg mati dalam memberi manfaat kecuali dengan izin Allah, orang yg hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dgn izin Allah, dan orang yg sudah mati pun bukan mustahil memberi manfaat bila dikehendaki Allah karena penafian kekuasaan Allah atas orang yg mati adalah kekufuran yg jelas.


mohon maaf sebelumnya, sesuai kadar yang ana pahami aja.
mksdnya bung ITO gmn neh.. apa bung ito salah satu yg 'maaf' memakai khususon itu,, kl seumpama iya.. dasarnya apa ya... coz kata khususon itu ga maen-maen dalam sebuaha arti.. krn melebihkan, mengutamakan, ,,,,

mohon diperjelas sdr ito.. krn saya buta hal beginian, coz diluar sunnah dan fiqihnya., Blah
Reply
#9
[6.40] Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!"

[6.41] (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah).

[13.16] Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah." Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudaratan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

Maaf khusus untuk tawasul apapun (baik itu orang hidup apalagi orang yang mati jelas sesat) itu lebih baik dihindari karena mendekatkan kita dengan musyrik(kesesatan)...sebentar-bentar ke kyai minta tolong doa-nya..sampai tuh kyai itu meninggal duniai masih juga minta tolong didoakan (pake datang kekuburan)...yang kaya begini setan senang membuat orang sesatSmile

maaf agak keras ( intinya orang yang suka bertawasul adalah orang yang g pede...dan g pernah berintropeksi diri kenapa doa-nya ditolak)

[2.186] Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

[10.12] Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

maaf sekali lagi apabila ada yang tidak berkenan Smile
Reply
#10
mohon maaf, saya akan diskusi dgn saudara2 dan sama2 kita pake dalilnya tapi nunggu ijin dulu dari empunya thread... Cool

kali aja jawaban ana berikutnya gak direstui oleh TS... Peace
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Pengertian Wahabi Dan Siapa Muhammad Bin Abdul Wah spyheart 5 782 08-07-2011, 01:41 PM
Last Post: spyheart
  Asmaa Abdul Hamid, Muslimah Berjilbab di Kancah Politik Denmark reza-keren 1 662 16-10-2009, 08:25 AM
Last Post: andhie2634
  Abbas bin Abdul Muththalib reza-keren 8 624 09-09-2009, 01:43 AM
Last Post: reza-keren

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram